Η MAGICA FOURKA Facility Management A.E. αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την φύση.

Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, η εταιρεία μας δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας καθώς και του κοινού. Η  περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας αποτελεί την δήλωση δέσμευσης της εταιρείας για τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Πολιτική της Εταιρείας μας για την διασφάλιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος στηρίζεται στις εξής αρχές:

Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και του ς περιβαλλοντικούς όρους.

Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο σύνολο των δραστηριοτήτων της παραγωγικής της διαδικασίας.

Καθορίζει Αντικείμενα και Σκοπούς Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων.

Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων.

Υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική της λειτουργία.

Βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική της συμπεριφορά ιδιαίτερα σε θέματα Πρόληψης της Ρύπανσης του περιβάλλοντος.

el
en_GB el