Ποιότητα σε όλα τα στάδια των υπηρεσιών που παρέχουμε!

Η πολιτική ποιότητας της MAGICA FOURKA FACILITY MANAGEMENT AE εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της Διοίκησης για την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της για τις προσφερόμενες προς αυτούς υπηρεσίες. Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την απόλυτη εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας στις περιοχές ευθύνης τους. Κύριο μέλημα τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια για την βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας και της αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσο της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, μηχανών και υλικών.

Η βασική πολιτική ποιότητας συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας.
  • Να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους.
  • Να πληροφορεί τους πελάτες της για την σωστή παροχή των υπηρεσιών της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε ποιοτικές βελτιώσεις, με βάση τις πληροφορίες που μας δίνουν οι πελάτες.
  • Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
  • Να εξασφαλίζει την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών της προς τους εκάστοτε πελάτες της.

Πρωταρχικός στόχος της MAGICA FOURKA Facility Management A.E. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με σεβασμό στην υγιεινή και την ασφάλεια του ατόμου που ζει, εργάζεται και συναλλάσσεται στους χώρους ευθύνης της.

el
en_GB el