Η MAGICA FOURKA Facility Management A.E. έχει δημιουργήσει μία εσωτερική διαδικασία ελέγχου των υπηρεσιών της, βάση των διεθνών προτύπων «διαχείρισης ποιότητας».

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι να καθορισθούν οι Έλεγχοι και οι Επιθεωρήσεις σε όλα τα στάδια των λειτουργιών της διαδικασίας των παρεχομένων υπηρεσιών, προκείμενου να διασφαλιστεί η ποιότητα των εργασιών σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου του Έργου.

Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των σταδίων των εργασιών, απαιτούνται συνεχείς έλεγχοι με παράλληλη συμπλήρωση δελτίων ελέγχου, που πιστοποιούν την εκτέλεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Ταυτόχρονα για όλες τις προμήθειες της εταιρείας εφαρμόζονται διαδικασίες που επιβάλλει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας.

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το υπό προμήθεια προϊόν και εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όλες οι προμήθειες πραγματοποιούνται από εγκεκριμένους, αξιόπιστους προμηθευτές. Προκειμένου ένας προμηθευτής  να καταστεί εγκεκριμένος, προηγείται αξιολόγηση βασισμένη σε προκαθορισμένα κριτήρια.

el
en_GB el